Äldre kvinnor från forna Jugoslavien och inrikesfödda äldre kvinnors aktiviteter i dagligt liv

Aktivitetsbaserade, hälsofrämjande insatser har visat sig framgångsrika för äldre vuxna, i många olika sammanhang och miljöer. I förhållande till äldre invandrare är dessa insatser tämligen outforskadet. och det finns stort behov av utveckling inom området då ökad risk för ohälsa föreligger inom gruppen. Till grund för sådana insatser, behöver vi veta om äldre invandrares aktivitetsrepertoar skiljer sig från de aktiviteter som äldre personer födda i Sverige gör. Syftet med studien är därför att identifiera och beskriva aktiviteter i dagligt liv hos äldre invandrarkvinnor, att jämföra dem med aktiviteter hos äldre kvinnor födda i Sverige och att identifiera eventuella skillnader i vad som motiverar dem att utföra de aktiviteter som de gör. Syftet är också att undersöka om och i så fall beskriva hur äldre invandrarkvinnors aktiviteter i dagligt liv har förändrats vid flytt till Sverige samt hur de i så fall bemästrar dessa förändringar. Femtio äldre invandrarkvinnor över 60 år i Jönköpings har rekryterats. Den största gruppen invandrare över 60 år i Jönköpings län är personer från forna Jugoslavien och som bott i Sverige från 11 till 25 år. Rekryteringen har därför inriktas på denna grupp. Det material som har samlats in avseende kvinnorna från forna Jugoslavien ska jämföras med ett redan insamlat material som omfattar äldre kvinnor födda i Sverige. För gruppen äldre kvinnor från forna Jugoslavien använts samma intervjuformulär, översatt till serbokroatiska, som till kvinnorna födda i Sverige, men med ett par tilläggsfrågor. Intervjuerna har genomförts av personer som behärskar serbokroatiska.. Resultatet kan komma att ligga till grund för utformandet av ett aktivitetsbaserat, hälsofrämjande program för denna grupp av kvinnor.

Projektet är finansierat av Riksföreningen för åldrandeforskning.

Kontakt: Ann Johansson

2016-09-29