SHADES (Study of Health and Drugs in the Elderly in community dwellings in Sweden)

Marie Ernsth Bravell, universitetslektor i gerontologi.

SHADES — ibland omnämnd som SÄBO-studien — är en undersökning som leds av professor Sigvard Mölstad, Qulturum, Ryhov. Studien är tvärprofessionell och genomförs i samverkan mellan tre lärosäten, tre kommuner och tre landsting. Hälsohögskolan är engagerad i undersökningen genom Marie Ernsth Bravell.

Det generella syftet med SÄBO-studien är:

Att beskriva och analysera hälsotillstånd, läkemedelsanvändning, morbiditet och mortalitet hos personer boende i särskilda boenden för äldre (SÄBO) samt följa dessa under minst 3 år.

Att analysen av erhållen information skall inriktas på och ge underlag för ett bättre medicinskt omhändertagande och användas i planering av interventioner vars mål är att förbättra hälsotillståndet, minska läkemedelsrelaterade problem och minska behovet av akut sjukhusvård.
 
SHADES är en longitudinell kohortstudie med öppen design. År 2008 startade med inklusion och undersökning av deltagare och den sista undersökningsomgången avslutas mars, 2011. Personer som har blivit inbjudna att deltaga bor samtliga i strategiskt utvalda SÄBO i Jönköpings, Linköpings och Eslövs kommuner. SÄBO definieras som en boendeform med gemensamma bostadsytor och gemensam personal. Deltagarna följs upp var sjätte månad. I de fall där deltagarna avlidit inbjöds de nyinflyttade (i det rummet där den avlidne bott) att deltaga. I augusti 2010 hade 315 äldre individer på SÄBO inkluderats, undersökts och analyserats tvärsnittligt.

2016-09-29