Active ageing through participation and mobility

Sofi Fristedt, doktorand i arbetsterapi.

Nyckelorden i min forskning är aktivt åldrande, mobilitet och delaktighet. Äldres hälsa är en viktig fråga, speciellt då andelen äldre ständigt ökar i vårt samhälle.

Om  människor ska uppnå och bibehålla sin hälsa krävs att de använder sina förmågor. Att främja och sträva efter hälsa och välbefinnande ur ett aktivitetsperspektiv förknippas med engagemang (delaktighet) i aktiviteter som är meningsfulla och betydelsefulla för individen, eller med andra ord aktiviteter som tillgodoser individens behov av "doing", "being", "becoming" och "belonging". Trots frånvaro av sjukdom eller funktionshinder, finns en risk att äldre personer drabbas av delaktighetsinskränkning. Mobilitet, i sin tur, är en viktig del av mänskligt liv och aktivitetsutförande samt en förutsättning för delaktighet i samhället.

Projektets mål är att utforska och karaktärisera aktivt åldrande  ur ett aktivitetsperspektiv på hälsa, i termer av mobilitet för delaktighet. Könsroller, hinder och underlättande faktorer, samt mobilitetstransition (att sluta kör bil, börja åka buss etc) är också av intresse i sammanhanget.

Såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder används i doktorandprojektet. Datainsamling kommer att ske med hjälp av enkäter, intervju för insamling av kategoridata, tidsanvändningsdagbok, "Q methodology", mobilitetsdagbok och fokusgrupper som analyseras via innehållsanalys. I projektet kommer även data från den longitudinella undersökningen GENDER, som har genomförts med olikkönande tvillingar, att användas.

Projektet förväntas ge kunskap kring mobilitetens betydelse för äldres aktivitetshälsa och delaktighet i relation till mobilitet, med speciellt fokus kring mobilitetstransition och betydelse av könsroller. Kunskap från projektet förväntas kunna påverka åtgärder riktade mot individer, till exempel inom arbetsterapeutisk praxis, eller åtgärder på samhällsnivå, med syftet att möjliggöra och främja äldres mobilitet och delaktighet.

2016-09-29