Röntgensjuksköterska

Röntgensjuksköterskeexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet radiografi, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2018

Till ansökan (öppnar 15 mars)

Jobbet som röntgensjuksköterska passar utmärkt för dig som söker en kombination mellan att arbeta med människor och högteknologisk medicinteknisk utrustning.

Röntgensjuksköterskans huvudområde är radiografi, som utgår från medicin, fysik, teknologi och omvårdnad. Huvudområdet har en tydlig klinisk orientering och har som huvudsyfte att ge kunskap om olika metoder att framställa dokumentationsmaterial som underlag för diagnos och behandling. Du kommer även läsa bland annat anatomi, fysiologi, farmakologi och sjukdomslära.

Att arbeta som röntgensjuksköterska innebär att med patienten i centrum ha goda kunskaper om bildgenererade tekniker som ska ge underlag för diagnos och behandling. Mötet mellan röntgensjuksköterska och patient är centralt i radiografi. Mötet är ofta kort och bygger på respekt, tillit och bevarande av integritet.

Studera utomlands

Det finns möjlighet till utlandsstudier för dig som student. Utbyte sker med våra partneruniversitet inom det europeiska nätverket ERG för röntgensjuksköterskestudenter i England, Finland, Norge, Grekland, Irland, Italien, Malta, Portugal, Slovenien, Nederländerna, Belgien och Österrike. I samband med internationellt utbyte kan vissa kurser vid Hälsohögskolan helt eller delvis ges på engelska.

Praktik & VFU

Utbildningen kombinerar teoretiska studier med praktik vilket innebär att studenten under handledning deltar i den kliniska verksamheten inom och utanför länet.

Särskilt urval

Ökade antagningsmöjligheter med hjälp av särskilt urval

Hälsohögskolan har beslutat att reservera ett mindre antal platser på röntgensjuksköterskeprogrammet till ett särskilt urval sökande som bedöms vara extra lämpade för utbildningen. Syftet är att vidga antagningsmöjligheterna för sökande. Läs mer om kriterier för särskilt urval och om hur du ansöker

Examen

I ditt jobb som röntgensjuksköterska kommer du att självständigt utföra radiografiska undersökningar inom konventionell röntgen, datortomografi och magnetresonanstomografi. Du ska också kunna assistera vid behandlingar som interventioner, till exempel ballongvidgning av hjärtats kranskärl och dräneringar.

Andra tjänster för röntgensjuksköterskan är sektionsledare, vårdenhetschef, vårdutvecklare, lärare, konsult för läkemedelsföretag eller medicintekniskt företag.

Röntgensjuksköterskeexamen ligger till grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation. Röntgensjuksköterskor har mycket goda möjligheter till arbete de närmsta åren (källa: Arbetsförmedlingens Yrkesbarometer).

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 20
Programstart: Hösten 2018
Sista anmälan: 2018-04-16
Anmälningskod: HJ-52326
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Röntgensjuksköterskeexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet radiografi

Termin 1

Radiografi, introduktionskurs, 7,5 hp
Kursen ger en inblick i kommande yrkes- och ansvarsområde. Fältstudier på radiologisk klinik. I kursen ingår även att förstå innebörden av begreppen hälsa och sjukdom, vårdhygien och hur smittspridning sker samt övergripande redogöra för lagar och förordningar som styr hälso- och sjukvården.

Anatomi och fysiologi, grundkurs, 7,5 hp
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande kunskaper om människans anatomi och fysiologi.

Psykologi, grundkurs, 7,5 hp 
Kursen ger kunskap om grundläggande psykologiska teorier samt förmåga att applicera dessa inom det egna yrkesområdet.

Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp
Kursen behandlar vetenskapsteori och forskningsmetodik samt statistik, vilket ger grundläggande kunskap om hur en rapport utformas samt ett vetenskapligt förhållningssätt som skall ligga till grund för fortsatta högskolestudier.

Termin 2

Medicinsk fysik, 7,5 hp
Målet för kursen är att ge kunskap om, för programmet viktiga områden inom fysiken med kännedom om fysikaliska principer och mätmetoder.

Sjukdomslära, grundkurs, 7,5 hp
Kursen ger grundläggande kunskap om vanligt förekommande sjukdomstillstånden och sjukdomar i människokroppen.

Farmakologi, grundkurs, 7,5 hp
Syftet med kursen är att förmedla kunskap om farmakologi och läkemedelshantering. 

Anatomi och fysiologi fortsättningskurs, 7,5 hp
Kursen ger grundläggande kunskaper i topografisk anatomi och utökade kunskaper i fysiologi och deskriptiv anatomi.

Termin 3

Radiografi, klinisk baskurs 7,5 hp
Syftet med kursen är att ge en klinisk bas gällande medicintekniska moment i det korta mötet med patient i en högteknologisk miljö.

Personcentrerad vård, 15 hp
Kursen ger kunskap för den teoretiska grunden för omvårdnad i en högteknologisk miljö utifrån individens grundläggande psykiska, sociala, andliga och kulturella behov samt förmåga till egenvård.

Medicinsk bildbehandling, 7,5 hp
Kursen syftar till att ge kunskap om bearbetning och kvalitetsbedömning av de bilder som produceras inom radiologisk verksamhet. 

Termin 4

Radiografi, undersökningsmetodik, grundkurs, 7,5 hp
Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om den undersökningsmetodik som förekommer inom radiologisk verksamhet.

Nuklearmedicinsk undersökningsmetodik, 7,5 hp
Kursen ger kunskaper om nuklearmedicinska undersökningsmetoder samt kunskap att föreslå lämpliga undersökningsmetoder utifrån remittentens frågeställning.

Radiografi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs, 15 hp

Termin 5

Radiografi, undersökningsmetodik, fördjupningskurs, 22,5 hp
Kursen ger fördjupad kunskap inom radiografisk undersökningsmetodik med fokus på omhändertagandet av patient i förhållande till medicinsk status, frågeställning och olika undersökningsmetoder. Strålhygien och kvalitetssäkring är andra områden som bearbetas.

Vetenskaplig fortsättning inom radiografi, 7,5 hp
Kursens mål är att studenten inhämtar fördjupade kunskaper om vetenskaplig metodik, projektplanering och statistisk analys samt ökad färdighet i tolkning och kritisk granskning av forskningsresultat.

Termin 6

Radiografi, examensarbete, 15,0 hp

Valbara kurser
Här ges utrymme att sätta en individuell prägel på utbildningen genom att välja två kurser inom huvudområdet utifrån eget intresseområde. Exempel på dessa kan vara:
Speciell undersökningsmetodik, inriktning angiografi/intervention, 7,5 hp
Speciell undersökningsmetodik, inriktning PET/SPECT, 7,5 hp
Speciell undersökningsmetodik, inriktning mammografi, 7,5 hp

Programmet leder fram till röntgensjuksköterskeexamen inklusive filosofie kandidatexamen med huvudområdet radiografi. Röntgensjuksköterskeexamen ligger till grund för socialstyrelsens utfärdande av legitimation.
Till ansökan (öppnar 15 mars)

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information