Biomedicinsk analytiker, inriktning laboratoriemedicin

Biomedicinsk analytikerexamen och filosofie kandidatexamen med huvudområdet Biomedicinsk laboratorievetenskap, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2019

Till ansökan (öppnar 15 mars)

En stor del av sjukvårdens diagnoser utgår från det arbete som utförs av den biomedicinska analytikern. Programmet förbereder dig inför en spännande yrkesroll som också erbjuder arbetsmöjligheter i ett flertal andra branscher.

om biomedicinsk analytiker har du ennyckelrolli vårdkedjan genomdinförmåga att utföra och värderaolika biomedicinska analyser.Bland mycket annatodlar analytikern frambakterier,analyserarvilkenantibiotika patienten ska behandlas med, tar blodprover ochser till att blodär kompatibelt för blodtransfusioner.Arbetet ärtill viss delsjälvständigt, men du kommer också att jobba i team tillsammans med läkare och andra biomedicinska analytiker, samt träffa patienter vid olika tillfällen. Dina uppgifterutförs både manuelltoch med hjälp av avancerad tekniskutrustning.

Huvudområdet biomedicinsklaboratorievetenskap innebär såväl praktik som teori kring olika analys- och mätmetoder. Inom programmet får du laborativ träning i ett brett urval av metoder inom exempelvis klinisk kemi, histopatologi och molekylärbiologi. Många av våra laborationer utförs på Länssjukhuset Ryhov, vilket ger en nära kontakt med en eventuellt kommande arbetsplats

Studera utomlands

Du har möjlighet att förlägga en del av dina studier vid ett av våra partneruniversitet i Danmark, Finland, Norge eller på Island. I samband med internationellt utbyte kan vissa kurser vid Hälsohögskolan helt eller delvis ges på engelska.

Praktik

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) ger möjligheter till färdighetsträning vid laboratorium inom olika verksamhetsområden.

Inom programmet får du laborativ träning i ett brett urval av metoder med applikation på olika områden exempelvis klinisk kemi, histopatologi, mikrobiologi och molekylärbiologi.

De flesta av laborationerna är förlagda till vår biomedicinska plattform, ett nationellt unikt undervisnings- och forskningslaboratorium, belägen på Länssjukhuset Ryhov. Plattformen fungerar som en mötesplats för studenter, lärare och personal inom Region Jönköping.

Nyroz, student, berättar mer om programmet

Efter utbildningen

Programmet ger en bred utbildning och du kanarbetainom offentlig sektor på sjukhus- ellerprimärvårdslaboratorier, eller påprivata laboratorier inom exempelvis läkemedels- eller livsmedelsindustrin. Den biomedicinska analytikern arbetar också inom exempelvis rättsmedicin och djursjukvård.Möjligheterna till arbete under de närmaste åren är goda(källa: Arbetsförmedlingens Yrkesbarometer).

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 24
Programstart: Hösten 2019
Sista anmälan: 2019-04-15
Anmälningskod: HJ-52339
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1 och 1b2, Kemi 2, Matematik 3b eller 3c. Eller: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C. Dispens medges från kravet i Biologi 2, Kemi 2 eller Biologi B, Kemi B. Dock krävs kunskaper motsvarande Biologi 1 och Kemi 1 eller Biologi A, Kemi A.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.


Examen: Biomedicinsk analytikerexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Biomedicinsk laboratorievetenskap

År 1

Laboratoriemetodik, introduktionskurs 7,5 hp
Kemi 7,5 hp
Anatomi och fysiologi 7,5 hp
Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp
Biokemi I 7,5 hp
Sjukdomslära, diagnostik och behandling 7,5 hp
Biokemi II, 7,5 hp
Medicinsk mikrobiologi 7,5 hp

År 2

Molekylärbiologi 7,5 hp
Immunologi 7,5 hp
Transfusionsmedicinsk laboratoriemetodik 7,5 hp
Klinisk kemi 7,5 hp
Morfologisk cellbiologi 6 hp
Laboratoriemetodik, grundläggande 16,5 hp
Hematologi 7,5 hp

År 3

Laboratoriemetodik, fördjupad och tillämpad kurs 22,5 hp
Laboratoriemetodik, fördjupningskurs 15 hp
Vetenskaplig fortsättningskurs inom biomedicinsk laboratorievetenskap 7,5 hp
Examensarbete 15 hp


Till ansökan (öppnar 15 mars)

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information