student

Olika former av trakasserier

Olika former av trakasserier

Jönköping University accepterar inte någon form av kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier och kommer att agera skyndsamt om det skulle inträffa.

Diskriminering- En förenklad beskrivning av lagens definition av diskriminering är att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska också ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Sexuella trakasserier- Är ett uppträdande av sexuell natursom kränker någons värdighet och kan vara verbala, icke verbala, fysiskt uppträdande, mail, telefon eller annan kommunikationskanal. Handlandet ska var oönskat.

Exempel: verbala uttryck om sexuell samvaro, fysiska kränkningar såsom beröring, klappande, nypande, strykningar mot annan persons kropp, visande av pornografiska bilder.

Trakasserier - Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna och kan vara handlingar, beteenden, bemötanden. Uppträdandet kan vara fysiskt, verbalt, icke verbalt.

Exempel: nedsättande tillmälen, kränkande gester, kommentarer om beteende eller utseende, förlöjligande, förnedringar, rasistiska märken, klotter.

Kränkande särbehandling - definieras i bl a Arbetsmiljölagen och innebär handlingar som riktas mot en eller flera individer på ett kränkande sätt och som kan leda till utanförskap och ohälsa.

Länk till DO (Diskrimineringsombudsmannen)

Länk till JUs bestämmelser (under omarbetning)