student

T4 - Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad

T4 - Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad

Under termin 4 går studenterna ut på VFU i 2 perioder. VFU i kursen Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad 4,5 hp, minst 96 timmar. Fokuset för denna VFU är mötet med den äldre individen i behov av stöd för att uppnå hälsa. Under VFU bearbetas kopplingen mellan det friska åldrandet och hur detta påverkar behov av omvårdnad såväl som sviktande hälsa hos äldre.

Generella dokument som berör dig som handledare under din students VFU

PM Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad

AssCE Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad

Individuell Pedagogisk HandlingsplanWord

PM Handledare och student

Beskriver vad du som student behöver veta och göra inför och under din VFU.

AssCE Formulär

Handledaren ger omdöme via AssCe-formuläret inför bedömningsdiskussioner. Du som student ska scanna in och ladda upp handledarens original i lärplattformen. Se dokumentet för mer information. Inför halvtidsdiskussionen ska du som student ha genomfört en självbedömning på separat AssCE som diskussionen sedan ska utgår från. Detsamma gäller för avslutande bedömningsdiskussion.

Individuell Pedagogisk Handlingsplan

Vid risk för eller vid otillräcklig måluppfyllelse på ett eller flera lärandemål ska du som student tillsammans med din handleare skriva en individuell pedagogisk handlingsplan där strategier för måluppfyllese beskrivs. Den individuella pedagogiska handlingsplanen ska utvärderas av dig och din handledare.

Den Individuell pedagogisk handlingsplan/er scannas och lämnas in på lärplattformen av dig som student efter avslutad VFU.

Kontakt

Kontakta din Adjungerad kliniska adjunkt(AKA).

Kursplaner:

Psykiatrisk Omvårdnad 7,5 hp

Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad 9 hp