student

T4 - Psykiatrisk omvårdnad

T4 - Psykiatrisk omvårdnad

Under termin 4 går studenterna ut på VFU i 2 perioder. VFU i kursen Psykiatrisk omvårdnad omfattar 3 hp, minst 64 timmar. Fokuset för VFU är sjuksköterskan och vårdens möte med patient och närstående i relation til psykisk ohälsa. Vidare bearbetas de regelverk som styr psykiatrisk vård och reflektion kring stigmatisering av denna patientgrupp.

PM Handledare och student

Beskriver vad du som handledare behöver veta och göra inför och under din students VFU.

AssCE Formulär

Du som handledare ger omdöme via AssCe-formuläret inför din diskussion med din student. Är ni fler handledare behöver ni ha en samsyn kring studentens omdöme. Studenten ska scanna in och ladda upp handledarens original i lärplattformen. Se dokumentet för mer information. Inför halvtidsdiskussionen ska studenten har genomfört en självbedömning på separat AssCE som diskussionen sedan ska utgå från. Detsamma gäller för avslutande bedömningsdiskussion.

Individuell Pedagogisk Handlingsplan

Vid risk för eller vid otillräcklig måluppfyllelse på ett eller flera lärandemål ska du som handledare tillsammans med din student skriva en individuell pedagogisk handlingsplan där strategier för måluppfyllese beskrivs. Den individuella pedagogiska handlingsplanen ska utvärderas av dig och din student.

Den Individuell pedagogisk handlingsplan/er scannas och lämnas in på lärplattformen av studenten efter avslutad VFU.

Kontakt

Kontakta din Adjungerad kliniska adjunkt(AKA).

Kursplaner:

Psykiatrisk Omvårdnad 7,5 hp

Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad 9 hp