student

T4 - Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad

T4 - Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad

Under termin 4 går studenterna ut på VFU i 2 perioder. VFU i kursen Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad, 4,5 hp, omfattar minst 96 timmar. Fokuset för denna VFU är mötet med den äldre individen i behov av stöd för att uppnå hälsa. Under VFU bearbetas kopplingen mellan det friska åldrandet och hur detta påverkar behov av omvårdnad såväl som sviktande hälsa hos äldre.

PM Handledare och student

Beskriver vad du som handledare behöver veta och göra inför och under din students VFU.

AssCE Formulär

Du som handledare ger omdöme via AssCe-formuläret inför din diskussion med din student. Är ni fler handledare behöver ni ha en samsyn kring studentens omdöme. Studenten ska scanna in och ladda upp handledarens original i lärplattformen. Se dokumentet för mer information. Inför halvtidsdiskussionen ska studenten har genomfört en självbedömning på separat AssCE som diskussionen sedan ska utgå från. Detsamma gäller för avslutande bedömningsdiskussion.

Individuell Pedagogisk Handlingsplan

Vid risk för eller vid otillräcklig måluppfyllelse på ett eller flera lärandemål ska du som handledare tillsammans med din student skriva en individuell pedagogisk handlingsplan där strategier för måluppfyllese beskrivs. Den individuella pedagogiska handlingsplanen ska utvärderas av dig och din student.

Den Individuell pedagogisk handlingsplan/er scannas och lämnas in på lärplattformen av studenten efter avslutad VFU.

Kontakt

Kontakta din Adjungerad kliniska adjunkt(AKA).

Kursplaner:

Psykiatrisk Omvårdnad 7,5 hp

Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad 9 hp