Arbetslivsanknytning

Utbildningens anknytning till arbetslivet säkras bland annat genom ett väl utbyggt nätverk med fadderföretag. Verksamheten utgör ett viktigt stöd för utbildningen och stämmer väl överens med CDIO-initiativets principer.

De kontakter som studenterna får genom Näringslivsförlagd kurs (NFK) och examensarbete på företag ökar kvaliteten i utbildningen och är ett viktigt led i strävan att utbildningen ska leda till att studenterna blir anställbara.

Näringslivsförlagd kurs (NFK)

Näringslivsförlag kurs är en kurs där studenterna vid Tekniska Högskolan har 5-10 veckors praktik hos ett företag. Praktikens omfattning beror på vilket program och inriktning de läser. Kurser genomförs vanligen under vårterminen i årskurs två för grundutbildningarna och på avancerad nivå under höstterminen år två.

Alumni

Vid Tekniska Högskolan finns en alumniverksamhet med träffar, seminarier och andra arrangemang. I alumndatabasen kan alumnerna registrera sig för att hålla kontakten med tidigare studiekamrater och Tekniska Högskolan samt expandera det nätverk de börjat bygga under utbildningstiden. Tekniska Högskolan informerar kontinuerligt alumnerna.

Sidan uppdaterad 2020-09-21