Genomförande

Kvaliteten i utbildningens genomförande säkras genom programutvärdering. Utvärderingen ger återkoppling till studenter och lärare, men också avnämare, i syfte att skapa ständiga förbättringar, i enlighet med CDIO-intiativets 12:e princip.

Examination

Bedömning och examination sker utifrån lärandemål i kursplanerna. Bestämmelser, tillvägagångssätt och kriterier för bedömning anges i instruktionen för examination. Vid kursstart beskrivs tydligt villkoren för examination i kursinformation/kurs-PM.

Kursutveckling

Ansvaret för kursutveckling ligger hos den kursansvarige på Tekniska Högskolan. Studentföreningen HI TECHs uppdrag är att via utsedda kursutvecklare bland studenterna vara länken mellan studiegruppen och kursansvarig. Lärare och kursutvecklare förutsätts ha kontakt med varandra tidigt i kursen för att delaktigheten ska upplevas på ett reellt sätt.

Studenterna deltar aktivt i utvecklingen av utbildningsprogrammen och finns representerade både i rådgivande, beredande och beslutande organ, exempelvis i de tre utbildningsråden.

Programutvärdering

Programledaren ansvarar för att studenterna gör en utvärdering i slutet av varje program.

Sidan uppdaterad 2020-04-28