Utbildning

All utbildning vid Tekniska Högskolan bedrivs i form av kurser. Till övervägande del är kurserna sammanförda till utbildningsprogram på grundnivå eller avancerad nivå.

Nya utbildningsprogram, med ingående kurser, kvalitetssäkras genom olika policydokument, regelverk och instruktioner. Här finns bland annat anvisningar och riktlinjer för hur utbildningsprogram inrättas, ändras och avvecklas, genomförs och granskas.

Nämnden för utbildning och forskarutbildning

Nämnden för utbildning och forskarutbildning (NUF) ansvarar för övergripande kvalitetssäkring av högskolans examina på alla nivåer. Vidare ansvarar nämnden för att regler för utbildning och forskarutbildning främjar hög kvalitet och är kända i organisationen.

Utbildningsråden (UR)

Det finns ett utbildningsråd för grundnivå och ett för avancerad nivå. Råden utgör rådgivande och stödjande organ till utbildningschef i frågor som rör övergripande inrktning, utveckling, planering, genomförande och uppföljning av utbildningen på grundnivå och avancerad nivå. Råden behandlar såväl programutbildning som fristående kurser definierade i utbildningsplaner och kursplaner. 

Råden har även i uppgift att kvalitetsäkra utbildningen enligt gällande kvalitetsystem. För detta ändamål utses inom råden kvalitetutskott för att granska förslag till nya utbildnings- och kursplaner samt ett urval av examensarbeten. Utskottens sammansättning och arbete regleras enligt en särskild instruktion. 

Råden leds av utbildningschef och består av programansvariga, samverkansansvarig, kvalitetsamordnare, representant för ma-fy-ke avdelningen, HSs representanter för studievägledning, internationalisering och marknadsföring samt ordförande i studerandeföreningen HITECHs utbildningsutskott och ytterligare en studeranderepresentant. En av JTHs ledamöter i Nämnden för Utbildning och Forskarutbildning (NUF) är adjungerad.

Sidan uppdaterad 2020-04-28