Övergripande verksamhetsutveckling

Utgångspunkten för kvalitetsarbetet i utbildningen är ett väl förankrat utbildningskoncept. Kvaliteten i utbildningsverksamheten säkras bland annat genom kontinuerliga uppföljningar och granskningar.

Utbildning

I utvärderingsarbetet spelar studenterna en mycket viktig roll. Ytterligare ett led i kvalitetssäkringen är att styra återkommande arbetsuppgifter med instruktioner för att få ett enhetligt och standardiserat arbetssätt.

Standardiseringen med instruktioner som infördes 1998 innebär att det inte bara är viktigt vad vi gör utan också hur vi utför arbetsuppgifterna. Tekniska Högskolan är medlem av och aktiv deltagare i en internationell sammanslutning för kvalitetsarbete som avser ingenjörsutbildningar, det så kallade CDIO- initiativet.

På masternivå har det ingåtts ett samarbetsavtal med Chalmers och Högskolan Väst som innebär att respektive högskola efter granskning av utbildnings- och kursplaner accepterar varandras utbildningar.

Forskning och forskarutbildning

För att säkra kvaliteten i forskningen och forskarutbildningen görs uppföljningar av forskarnas och doktorandernas resultat genom sammanställningar i årliga aktivitetsrapporter och utvärderingar genom årliga genomgångar av resultaten. Tillsammans med de lärosäten som de forskarstuderande är inskrivna vid har instruktioner och arbetsordningar för forskarutbildningen utarbetats.

Sidan uppdaterad 2020-04-28