Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Inriktning Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan är en av forskningsinriktningarna inom plattformen för förskolepedagogisk didaktisk forskning.

Inriktningen Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan har producerat flera studier som resulterat i doktorsavhandling, artiklar och undervisningslitteratur. Systematiskt kvalitetsarbete studeras utifrån olika teoretiska och metodologiska utgångspunkter och med olika fokus. Två teman finns inom denna forskningsinriktning: ”Systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation” samt ” Systematiskt kvalitetsarbete och den nya läroplanen”.

Systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation

samband med att förskolans första läroplan infördes föreslogs pedagogisk dokumentation som ett kollegialt utvärderingsverktyg i förskolans verksamhet. Utvärderingar (Skolverket 2004, 2008) har visat att det varit svårt att genomföra ett arbete med pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation föreslogs igen av Skolverket (2012) som en dokumentationsform för förskolans uppföljnings-, utvärderings-, och utvecklingsarbete. I en avhandling som lades fram 2013 (Alnervik) var syftet att förstå hur förskolor som arbetat minst 10 år med pedagogisk dokumentation lyckats erövra detta verktyg som drivkraft i verksamheten. Resultatet visar att verksamheten har förändrats. För att möjliggöra kollegialt lärande har verksamheten organiserats om både i arbetet med barngruppen och på enheten. Förändringen har dock föregåtts av olika motsättningar i verksamhetssystemet som förskolepersonal tvingats lösa för att möjliggöra ett långvarigt arbete med pedagogisk dokumentation

En uppföljningsstudie planeras på Alnerviks avhandlingen ”Men så kan man ju också tänka! Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan” som syftar till att fördjupa förståelsen av sambandet mellan förskolans dokumentationspraktik och utvärderings- och uppföljningsarbete.

Medverkande forskare/lärare

Lektor Karin Alnervik i samverkan med lektor Åsa Hirsh.

Systematiskt kvalitetsarbete och den nya läroplanen – samspelet mellan verksamhet, utbildning och forskning (2011-2014)

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan är ett samarbetsprojekt mellan Barn- och utbildningsförvaltningen i Habo kommun och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping.

Systematiskt kvalitetsarbete i skolväsendet definieras som att planera verksamheten samt följa upp och analysera resultaten i förhållande till de nationella målen, vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. Verksamheten ska därefter utvecklas och förbättras utifrån resultatanalysen.

Projektet startade i oktober 2011 och syftet är att utveckla en länk mellan verksamhet, utbildning och forskning. Inom projektets ram lyfts frågan om och hur förskolan kan utveckla det systematiska kvalitetsarbetet utifrån den reviderade läroplanen för förskolan fram. De empiriska studierna som projektet baseras på genomförs i en kommun i södra Sverige med cirka 10. 000 invånare. Ett flertal delprojekt genomförs inom ramen för temat. Projektet har fokus på 1) förskolechefernas roll och ansvar, 2) förskollärarnas syn på kvalitet och implementering av den reviderade läroplanen för förskolan samt 3) specialpedagogernas syn på kvalitet och läroplanen som stöd för barn i behov av särskilt stöd. De tre delstudierna baseras på fokusgruppsintervjuer, individuella intervjuer samt enkäter.

Den fjärde delstudien i projektet har fokus på kvalitetsarbete och är ett samarbete med South West University, ’Neofit Rilsky’, Blagoevgrad, Bulgarien och die Kirchliche Pädagogische Hochschule, Graz, Österrike. Studien har en komparativ ansats om kvalitet i förskolan och baseras på enkäter utsända till förskollärare i de tre länderna.

Medverkande forskare/lärare

Professor Jane Brodin och Docent Karin Renblad.

Sidan uppdaterad 2017-06-08

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information