Språk och lärande

Foto: Monica Nilsson

Foto: Monica Nilsson

Inriktningen "Språk och lärande" har funnits sedan den förskolepedagogiska/didaktiska forskningsplattformen bildades och har utvecklats långsiktigt och volymmässigt.

En rad projekt har tidigare genomförts och rapporterats inom forskningsinriktningen "Språk och lärande". Dessa projekt lägger grunden för fortsatt utveckling inom området som gagnar den nya förskollärarutbildningen.

Inom "Språk och lärande" finns två forskningsteman; Förskolan som språklig miljö och Låt oss läsa en bok.

Förskolan som språklig miljö

Temat "Förskolan som språklig miljö" har erhållit finansiering av Vetenskapsrådet (2009-2012) och är ett samarbete mellan Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Linköpings universitet och Mälardalens högskola.

I projektet studeras förskolan som språklig miljö och analyser görs av dess fysiska och sociala språkmiljö i relation till barns språkliga interaktion i förskolan. Syftet är att studera gemensamma faktorer i förskoleavdelningarnas språkmiljö samt variation och stabilitet som förekommer. Återkommande kartläggningar och observationer har gjorts under två år av barn och personal på totalt 60 förskoleavdelningar.

En doktorand, med beräknad disputation 2014, är anställd inom språkmiljöprojektet i det delprojekt som behandlar de yngsta barnens språkmiljö, med fokus på språkliga uttryck och hur dessa gestaltas och tas tillvara i förskolans miljö. Då finansiering från VR avslutas erhålls fortsatt finansiering av Regionalt utvecklingscentrum i Jönköping (RUC).

Medverkande forskare:

Doktorand Sara Hvit, doktorand Martina Norling, professor Mats Granlund, docent Lena Almqvist, universitetslektor Polly Björk-Willén (LiU), professor Anette Sandberg (MDH), universitetslektor Anne Lillvist (MDH) samt professor Eva Björck-Åkesson (projektansvarig).

Låt oss läsa en bok

Projekt ”Låt oss läsa en bok” har till syfte att studera hur barns språk- och kommunikationsutveckling kan stödjas av högläsning och sagoberättande i förskolan. Projektet är baserat på en enkätundersökning distribuerad till personal på förskolan samt observationer genomförda av förskolepersonalen.

En viktig del i det livslånga lärandet är att stimulera och ge barn möjlighet att utveckla sitt språk, sin identitet och kreativitet. Förskolepersonal och specialpedagoger i den kommunen där projektet genomförs upplever att det bland de yngre barnen i verksamheten finns barn som har en sämre språkutveckling än i tidigare barngrupper. Målet var därför att öka medvetenheten om kommunikationens, läsandets och berättandets betydelse för barns språkutveckling bland personal och föräldrar samt att inspirera dessa att ofta och i olika former läsa och berätta tillsammans med barnen i hem och förskola samt att främja den språkstimulerande miljön på förskolan. Projektet startade i oktober 2012 och avslutas 2014. En frågeställning är om och hur projektet påverkar förskollärarnas högläsningspedagogik samt hur det påverkar språkmiljön på förskolan.

Medverkande forskare/lärare

Professor Jane Brodin och universitetslektor Karin Renblad.

Sidan uppdaterad 2017-06-08

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information