Search toggle

Publikationer och deras användningsområden

Vill du hitta en definition, orientera dig i ett ämne eller få veta vilka de viktigaste teorierna inom ett visst område är? Vill du veta vilka frågor forskarna inom en särskild disciplin intresserar sig för?

Det finns olika typer av publikationer som innehåller olika typer av information. Det är viktigt att känna igen de olika publikationstyperna och veta när man bäst använder dem.

Uppslagsverk

Uppslagsverk ger grundläggande definitioner av begrepp och kan därmed vara en första introduktion till ett ämne. Det finns både allmänna och ämnesspecifika uppslagsverk.

Uppslagen kan ibland innehålla en lista med referenser till vidare läsning.

Handböcker

Med handböcker avses i det här fallet teoretiska översiktsverk, inte praktiska handledningar. Handböcker innehåller ett antal kapitel som belyser olika aspekter av ett övergripande område. Det gör att du kan läsa in dig på ett område, få kännedom om de olika teorier som används inom forskningen, identifiera de viktigaste författarna och få en bra referenslista över de viktigaste bidragen inom ämnet.

Handböcker ger en orientering i de olika termer och begrepp som används inom området. Det gör denna typ av publikationer till bra startpunkter som också kan fungera som genvägar till viktiga originalkällor.

Böcker

I det här sammanhanget menas fackböcker av antingen orienterande karaktär, som till exempel introduktioner skrivna för universitetsstuderande, eller böcker som driver egna, nyskapande teser. Böcker av det här slaget innehåller ofta inledande bakgrundskapitel som kan tjäna som bra översikter. Ofta finns även referenser som man kan ha nytta av. Tänk på att det kan ta lång tid att skriva en bok och få den publicerad, vilket innebär att vissa faktauppgifter kan ha blivit inaktuella.

Vissa akademiska förlag specialiserar sig på att ge ut antologier med kapitel skrivna av renommerade forskare inom ämnet. Bidragen väljs ut, sammanställs och granskas av en redaktör eller skickas ut för granskning av andra forskare inom samma fält.

Avhandlingar och uppsatser

Avhandlingar skrivs av forskarstudenter för att avlägga en licentiat- eller doktorsexamen. Syftet är dels att visa att studenten behärskar tidigare forskning inom området, dels att bidra med egen, ny kunskap inom ämnet. De här publikationerna är därför bra när det gäller översikter av ett ämnes tidigare forskning och för att de innehåller många referenser som du kan följa upp. Avhandlingarna kan ibland bestå av flera bidrag, exempelvis artiklar som publicerats i tidskrifter. De kallas då för sammanläggningsavhandlingar.

Uppsatser skrivs av högskole- och universitetsstuderande, framförallt på kandidat- och magisternivå. Dessa har inte lika hög status som licentiat- och doktorsavhandlingar. De kan dock fungera som källa till annan litteratur inom ett ämne och ge tips på metoder och arbetssätt.

Forskningsrapporter

Rapporter kan ses som avrapportering av en forskares pågående forskning eller ett nyss avslutat forskningsprojekt. De publiceras oftast genom en institution på en högskola eller ett forskningsinstitut och har en snabbare publiceringsperiod jämfört med exempelvis böcker eller tidskriftsartiklar. I likhet med avhandlingar kan rapporter innehålla både en forskningsöversikt och referenser till tidigare forskning, även om de delarna kanske inte är lika omfattande.

Forskningsrapporter kan ha namn som working papers, discussion papers, technical reports och research reports.

Konferenspublikationer

När forskare deltar i konferenser är det för att presentera sin forskning för kollegor inom samma område, ofta i internationella sammanhang. De bidrag som de skrivit inför konferensen publiceras i så kallade konferenstryck (conference proceedings) som kan liknas vid böcker eller samlingsvolymer. De kan, i likhet med rapporter, ge en bra översikt över pågående forskning.

Tidskriftsartiklar

Tidskriftsartiklar kan publiceras i olika typer av tidskrifter, till exempel facktidskrifter eller så kallade vetenskapliga tidskrifter. De är kortare till omfånget än exempelvis forskningsrapporter. För mer ingående definitioner av olika typer av tidskrifter, se guiden Vad är en vetenskaplig artikel?

Här tar vi framför allt upp de vetenskapliga tidskriftsartiklarna. De ska presentera nya forskningsresultat eller nya teorier. Ofta vänder de sig till en internationell forskningspublik, vilket betyder att de flesta är på engelska. De anses inom de flesta vetenskapsområden ha det högsta vetenskapliga värdet av all vetenskaplig publicering. Innan de publiceras granskas de av andra forskare inom ämnet, en så kallad "peer review"-process.

De vetenskapliga artiklarna är mycket värdefulla eftersom det är här mycket av de nya rönen publiceras och de är därför viktiga att ha med i sin egen forskning. I likhet med avhandlingar och rapporter ger de en bra översikt över tidigare forskning, men även över viktiga teorier och metoder inom ämnet.

Var medveten om att tiden mellan skrivandet av artikeln och publiceringen kan vara uppåt två år, vilket gör att vissa faktauppgifter kan ha blivit inaktuella.

Offentliga publikationer

Med offentliga publikationer menas vanligtvis lagar, riksdagstryck (propositioner, motioner, utskottsbetänkanden osv) och offentliga utredningar som Statens offentliga utredningar (SOU) och Departementsserien (Ds).

Äldre material finns oftast bara tryckt, medan nytt material publiceras elektroniskt.

Sidan uppdaterad 2015-08-11

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information