Search toggle

Planera din sökning

Genom att planera din sökning och lägga upp en sökstrategi söker du information på ett mer medvetet sätt.

Här beskriver vi sökprocessen stegvis. De verkliga sökningarna sker sällan enligt någon mall. Ofta upptäcker du nytt längs vägen som gör att du får ompröva tidigare steg. Det viktiga är inte att följa stegen i rätt ordning utan att vara medveten om vad du gör när du söker information på ett strategiskt sätt.

Illustration av sökprocessen. Illustrationen är inspirerad av Saunders, Mark, Lewis, Philip & Thornhill, Adran (2007).

Formulera forskningsfrågan

Vad är det jag behöver information om? Formulera dig i klartext. Om du behöver hjälp med att precisera ämnet kan du läsa om det i till exempel ett uppslagsverk.

Exempel: Hur påverkar korruption låginkomstländers demokratiseringsprocess?

Tänk igenom ditt behov och förbered dig

Vilken typ av information behöver jag? I vilka källor kan jag hitta den?

Vill du fånga en aktuell debatt är det troligen tidnings- och tidskriftsartiklar du ska söka efter. För ett längre tidsperspektiv använder du istället uppslagsverk och böcker.

Ska källorna vara vetenskapliga? Då kan det vara vetenskapliga tidskrifter, konferenstryck eller rapporter du behöver ta fram.

Här kan du läsa mer om publikationer och deras användningsområden.

Troligen behöver du också avgränsa din informationssökning:

  • Geografi: Vilka länder är jag intresserad av?
  • Språk: Ska jag söka efter all information oavsett språk?
  • Publiceringsperiod: Ska jag begränsa mig till publikationer utgivna en viss tidsperiod?

Exempel: Jag avgränsar till Afrika. Jag kan tänka mig publikationer på svenska och engelska. Jag behöver sätta mig in i politiska teorier om demokratisering. För detta använder jag böcker och kanske tidskriftsartiklar. Jag vill också hitta statistik om demokrati och korruption i afrikanska länder. Slutligen vill jag spegla den senaste tidens händelser. Det hittar jag i nyhetsmedier.

Ju bättre du känner till ditt område, desto bättre förutsättningar har du att komma rätt med din sökning. Det finns många sätt att förbereda sig på. Ett enkelt sätt kan vara att frågare en lärare eller annan person som är insatt i ämnet. Ett annat sätt är att utgå från en känd publikation och följa referenserna i den till andra publikationer inom ämnet. Ytterligare ett vanligt sätt är att använda handböcker (handbooks) i ämnet. De presenterar forskningen inom ett ämne och innehåller referenser till viktiga forskares publikationer. 

Välj sökverktyg

När du formulerat din forskningsfråga och tänkt igenom vilken information du behöver är det dags att välja sökverktyg.

Söktjänster/discoverysystem är tjänster som söker i ett stort antal källor med ett gemensamt sökgränssnitt.

Artikeldatabaser innehåller artiklar ur tidskrifter. Beroende på databasens karaktär kan det vara antingen vetenskapliga tidskrifter eller branschstidskrifter, eller en kombination av flera typer.

E-boksdatabaser innehåller e-böcker.

Faktadatabaser är databaser som tillhandahåller statistik, företagsinformation eller kortfattad information om exempelvis länder.

Citeringsdatabaser ger information om i vilka artiklar en författare eller en viss artikel har citerats.

Se guiden Sökverktyg - en översikt för en utförlig presentation av olika sökverktyg.

Exempel: Böcker om politiska teorier går att hitta med Primo - bibliotekets söktjänst, eller direkt i någon av e-boksdatabaserna. Tidskriftsartiklar kan jag också hitta med en söktjänst eller i artikeldatabasen Worldwide political science abstracts. För att se vilka artiklar och författare inom området som är mest citerade kollar jag en citeringsdatabas, till exempel Scopus. Statistik hittar jag i faktadatabaser som OECD iLibrary och UNdata. Vissa svenska dagstidningar finns arkiverade i fulltext i databasen Retriever Research. Internationella nyheter kan jag söka med Google News.

Välj sökord

Vilka sökord ska jag använda? Här gäller det att bli medveten om vilka begrepp som används inom det aktuella området. Det blir man enklast genom att läsa om ämnet i uppslagsverk, handböcker eller andra översiktliga publikationer.

Innan du börjar söka på begreppen behöver du också veta följande:

  • sökverktygets språk
  • sker sökningen i hela publikationerna (fritext) eller endast i titlar och annan metadata?

Läs mer och se exempel i guiden Att välja sökord.

Sök

När du väl börjar söka i databaserna finns det olika tekniker för att avgränsa sökningarna. När du söker bland hundratusentals publikationer får du lättare relevanta träffar om du känner till dessa söktekniker. Troligen kommer du också behöva backa ett steg och ompröva sökorden.

Lär dig mer i guiden Sökteknik.

Utvärdera och ompröva sökningen

Motsvarar de träffar jag fått mitt behov av information? Oftast behöver man omformulera forskningsfrågan i takt med att man lär sig mer om ämnet. Då kan man även behöva tänka om i valet av sökverktyg och sökord.

Var kreativ och reflektera över det resultat du får, det är en naturlig del i sökprocessen.

Värdera kritiskt

Ha ett källkritiskt förhållningssätt till de dokument och publikationer du stöter på under sökprocessen och värdera materialet utifrån trovärdighet och tillförlitlighet.

Litteratur

Saunders, Mark, Lewis, Philip & Thornhill, Adran (2007). Research methods for business students. 4. ed. Harlow: Financial Times/Prentice Hall.

Rumsey, S. (2008). How to find information: A guide for researchers. (2. ed.) Maidenhead: Open University Press. Hämtad från:https://proxy.library.ju.se/login?url=https://www.dawsonera.com/abstract/9780335235544

Sidan uppdaterad 2017-12-18

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information